Regulamin kursów

 1. Zajęcia kursów standardowych odbywają się na różnych poziomach zaawansowania w następujących wymiarach tygodniowo: 2 razy po 90 minut ( uczniowie klas 7 do 8 SP , młodzież gimnazjalna, licealna, dorośli ), 2 razy po 60 minut (dzieci 1 do 6 kl SP).
 2. Grupy są dobierane pod względem wieku uczestników i stopnia opanowania przez nich języka. Maksymalna ilość osób w grupie wynosi 12 osób w przypadku dzieci klas 1 do 6, oraz w przypadku kursu dla młodzieży. Maksymalna ilość osób w grupie dla dorosłych wynosi 8.
 3. Organizator stara się w miarę możliwości dostosować harmonogram do indywidualnych życzeń kursantów, jednakże nie zawsze jest to możliwe. Szkoła zastrzega sobie prawo do łączenia grup, a co z tym jest związane, zmiany dni i godzin prowadzenia zajęć w przypadku, gdy liczebność grupy wynosi mniej niż 50% stanu maksymalnego (poniżej 4 os).
 4. Podręczniki dla uczestników kursu zapewnia ich organizator. Koszt podręczników nie jest wliczony w cenę kursu, przysługuje jednak zniżka do ich zakupu. Zakupione podręczniki stanowią własność kursantów.
 5. Rok szkolny liczy 31 tygodni nauki i trwa od ok. połowy września do ok. połowy czerwca z przerwami na święta Bożego Narodzenia i ferie zimowe wraz z świętami Wielkiej Nocy, długi weekend majowy oraz egzamin ósmoklasisty. Dwa ostatnie tygodnie czerwca 2024 roku zostają przeznaczone na odrabianie zajęć. Termin wpłaty (do 10- go każdego miesiąca) jest tylko umowny i nie jest związany z rzeczywistą ilością lekcji w danym miesiącu. Kurs jest roczny i tylko w takim aspekcie należy wyliczać jego cenę.
 6. Dwa ostatnie tygodnie czerwca 2024 roku zostają przeznaczone na odrabianie zajęć. Termin wpłaty (do 10- go każdego miesiąca) jest tylko umowny i nie jest związany z rzeczywistą ilością lekcji w danym miesiącu. Kurs jest roczny i tylko w takim aspekcie należy wyliczać jego cenę.
 7. Opłata za roczny kurs jest wnoszona w 12 ratach w równych okresach miesięcznych płatnych do 10-go każdego miesiąca – od września do sierpnia następnego roku. Przy opłaceniu za cały rok z góry przysługuje zniżka, która wynosi 4% oraz przy opłaceniu semestralnym przysługuje zniżka, która wynosi 3%. Osoby zapisujące się w środku roku szkolnego dokonują wpłaty proporcjonalnej do liczby zajęć pozostałej do zrealizowania.
 8. Lekcje, które nie odbyły się z powodu choroby lektora są odrabiane w terminie późniejszym lub obsługiwane są przez lektora zastępującego. Za zajęcia, na które uczestnik kursu nie stawił się z własnej winy, nie przysługuje zwrot opłaty. W wyjątkowych przypadkach (zielona szkoła, długotrwała choroba, wyjazd) stosuje się następujące zniżki od poszczególnych miesięcznych opłat ratalnych: W wyjątkowych przypadkach (zielona szkoła, długotrwała choroba – konieczne L4 od lekarza ) stosuje się następujące zniżki od poszczególnych miesięcznych opłat ratalnych: 30% przy 4 nieobecnościach pod rząd, 50 % przy 5-6 nieobecnościach pod rząd, 70% przy 7-8 nieobecnościach pod rząd (w przypadku wyliczenia zwrotu, lub niedopłaty)
 9. Kursantom przysługują liczne zniżki – za kontynuację nauki w następnym roku szkolnym, za opłacenie 9 rat z góry, rodzinne (druga lub trzecia osoba z najbliższej rodziny – rodzice, dzieci do 25 roku życia, mieszkające w jednym gospodarstwie domowym i pozostają we wspólnocie finansowej) i inne. 
Dla drugiej osoby z najbliższej rodziny przysługuje zniżka w wysokości 10%, dla trzeciej i kolejnej osoby z najbliższej rodziny przysługuje zniżka w wysokości 20%. Zniżki są liczone począwszy od niższej raty (np. rodzic chodzi na lekcje 2x90min, dziecko na lekcje 2×60 minut – wówczas rodzic płaci 100%, dziecko 90%. Dodatkowo oboje mają 4% zniżki jeśli są klientami uczęszczającymi w poprzednim roku szkolnym). Zniżki się kumulują (a nie dodają). Zniżki rodzinne obowiązują tylko wtedy, gdy kursanci uczestniczą w zajęciach w jednym i tym samym roku.
 10. W przypadku zaistnienia siły wyższej force majeure niezależnej od organizatora kursów uniemożliwiające prowadzenie nauczania  w pomieszczeniach szkolnych, zajęcia językowe będą w całości lub częściowo  kontynuowane zdalnie w środowisku online (internetowo), zachowując jednocześnie cennik i w miarę możliwości dotychczasowy grafik.
 11. WSZYSTKIE ZNIŻKI PRZEPADAJĄ W PRZYPADKU NIETERMINOWEGO WPŁACANIA RAT.
 12. Rodzice dzieci uczęszczających na kursy proszeni są o systematyczny kontakt z lektorem, kontrolę frekwencji dziecka na zajęciach oraz jego postępów w nauce i prac domowych. Kontakt taki ułatwiają też coroczne otwarte lekcje, na które zapraszamy wszystkich rodziców. Sama obecność kursanta na zajęciach bez pracy własnej nie wystarcza aby opanować materiał nauczania.
 13. Prosimy o punktualne zabieranie dzieci po zajęciach, gdyż Shamrock nie bierze odpowiedzialności za dzieci poza godzinami zajęć. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za szkody wyrządzone przez dzieci na terenie szkoły zarówno podczas zajęć jak i poza ich godzinami.
 14. W interesie kursantów leży punktualne stawianie się na zajęcia, aktywny w nich udział i wykonywanie zleconej do domu pracy własnej.
 15. Kursanci mają możliwość bezpłatnego korzystania z zasobów biblioteki i wideoteki. Nośniki video są wypożyczane po wpłaceniu kaucji 50 zł.
 16. Abyśmy mogli jeszcze lepiej i skuteczniej nauczać naszych kursantów proszeni są oni o zwracanie się do lektorów ze swymi problemami językowymi. Prosimy także o zgłaszanie wszelkich uwag i komentarzy dotyczących naszych kursów bezpośrednio do biura, mailowo na adres [email protected]
 17. Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

numer konta:
PKO Bank Polski 48 1020 2472 0000 6302 0075 4143
Joanna Kasoń
34-350 Cięcina ul. św. Katarzyny 20